یادداشت

ناجی یه فرهنگ و هنرِ اجتماعی پلیس آمد

شناسه خبر : ۱۱۲۳۶۱ یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۱۸

یادداشت با عنوان : ناجی یه فرهنگ و هنرِ اجتماعی پلیس آمد.

□ سردار پاسدار دکتر سعید منتظر المهدی

✍...شش سال پیش  در سایه تدبیری ناخواسته وبرخاسته از  مدیریت احساسی سکان  معاونت اجتماعی راواگذار کردید .این اتفاق درحالی رخ داد که  سطح رویین وزیرین خطوط ترسیم شده ماموریت های ناجا در معاونت اجتماعی  راواکاوی کرده بودید و " ماتادور "  های  تشنه ی هنجار شکنی را رخ وتمام رخ به زانو درآورده بودید  و با اقتدار به دور نا امنی های اجتماعی "  نوارزرد "  بلندی کشیدید ،  تا مردم  تمام امنیت  را در"  میکائیل "   احساس کنند .

 میکائیل ، این پلیس مقتدر ومهربان  در آرمان های فرهنگی اجتماعی تو  ظهور کرد تا خاک  آقا خان ها را به توبره بکشد.. اینکه دیگرکسی جرات نکند از " دیوار "حریم  خصوصی کسی بالا رود.. وقتی از سرزنش ها وشارلاتان بازیهای خودی ونخودی در اتمسفر مجازی به ستوه آمد ه بودی  .. " زخم  " کهنه  در نگاه های انسانی واحساسی تو باز شد تا پر فراوان فراز ونشیب های غلیظ جامعه دفع شود. "آمین  " که ورد زبانت گشت... " رهایی " .... متولد شد تا دیگر هیچ "  دختر گمشده "  خانواده ای  به فکر " سقوط آزاد " نباشدو احساس پوچی نکند  چراکه " گشت های ویژه" یک ودو پلیس ،  در تبعیت اندیشه های نابت  همیشه  وهماره بیدار وهوشیارهستند.

خوش آمدی سردار ، ای حامی تمام قد هنر و هنرمند این دیار ...

 سرهنگ پاسدار حمید اندزچمنی