مهمانی «برف» در شهر

الیگودرز- بارش برف در شهرستان‌های مختلف استان لرستان ازجمله الیگودرز چهره زیبایی به شهر داده است.