کد خبر: ۳۴۷۷۴
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۸
تعداد بازدید:10565
صفحه نخست » جامعه

ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮏ مدیر عامل شرکت گاز استان البرز به مناسبت روزاﯾﻤﻨﯽ وآﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

حسین تقی نژاد ،مدیر عامل شرکت گاز استان البرز ، در پیامی روزاﯾﻤﻨﯽ وآﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را به تلاشگران عرصه ایمنی در شرکت گاز تبریک گفت .

به گزارش شهروندالبرز ، متن این پیام به شرح زیر است :  

 "اﻻﻣﻦ و اﻟﻌﺎﻓﯿﻪ ﻧﻌﻤﺘﺎن ، ﻣﻐﺒﻮن ﻓﯿﻬﺎ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس"

   ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ وﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼم ﻫﺎ 

ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز؛

 اﯾﻤﻨﯽ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﺳﻌﯽ در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي از ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ در راﺳﺘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮ ﺗﻼش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارد.

ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﺟﺎي درﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ و ﺳﻬﻞ ﺗﺮ،ﻟﺬا از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻤﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ 7 ﻣﻬﺮ ، روز اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ،روز ﻓﺪاﮐﺎري و ﮔﺬﺷﺖ ،ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮده و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻣﻤﺎرﺳﺖ در راﺳﺘﺎي اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرو در راﺳﺘﺎي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ.

در ﺳﺎﯾﻪ اﻟﻄﺎف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺑﯽ ﻣﻨﺖ اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ، زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻤﻦ، ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺮم آرزوﻣﻨﺪم .

و من الله التوفیق 

حسین تقی نژاد 

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز 

 

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید