کد خبر: ۲۹۰۳۱
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۵
تعداد بازدید:21949
صفحه نخست » دانش

افزایش ماندگاری میوه با پوشش های نانوامولسیونی ساخت محققان ایران

محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به دانش فنی تولید پوشش های خوراکی نانوامولسیونی برپایه کیتوزان دست یافتند که با استفاده از آن ها می توان ضمن جلوگیری از فساد و حفظ کیفیت میوه ها ماندگاری آنها را افزایش داد.

به گزارش شهروندالبرز ، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، زنجیره طولانی برداشت میوه تا رسیدن آن به مصرف کننده که شامل مراحل مختلف حمل و نقل، انبار و نگهداری و ... است باعث شده که میوه ها همواره در معرض افت کیفیت و فساد باشند به طوری که طبق آمارها سالیانه بیش از 50 هزار تن ضایعات میوه و تره بار تنها در میادین میوه و تره بار تهران راهی مراکز دفن زباله می شوند.

پوشش دهی میوه ها با ترکیبات ضدمیکروبی و در عین حال خوراکی و ایمن برای مصرف کنندگان راهکار موثری برای جلوگیری از فساد میوه ها و افزایش ماندگاری آن است. تولید این قبیل پوشش های خوراکی با بهره گیری از فناوری های روز از زمینه های تحقیقاتی مورد توجه در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است. در این راستا دانش فنی تولید پوشش های نانوامولسیونی برپایه کیتوزان که با تلاش محققان پژوهشگاه ارائه شده آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

 دکتر مریم هاشمی، رییس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه و مجری طرح گفت:کاربرد موفقیت آمیز کیتـوزان در فرمولاسـیون پوشـش هـای خوراکی از یک سو و اثبات افزایش خاصیت ضد قارچی در اثر کاهش اندازه ذرات کیتوزان از سوی دیگر سبب شد که در تحقیقات خود ساخت پوشش خوراکی نانوامولسیونی حاوی کیتوزان را با هدف تأخیر در فساد میوه ها، حفظ کیفیت و افزایش زمان نگـهداری آنها را در دستور کار قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: کاربرد پوشش های تهیه شـده بـر پایه پلیمرهای طبیعی از روش هـای مناسـب و عملیاتی برای افـزایش مانـدگاری میـوه ها و جلـوگیری از گسترش آسیب بافت آن است.امروزه، در بسته بنـدی برخـی مواد غذایی، پوشـش هـایی خـوراکی جـایگزین پوشـش هـای سنتزی شده اند که انواع مختلفی از پلـی سـاکاریدها مانند سـلولز و مشـتقات آن، نشاسته و کیتـوزان در ترکیب آنها به کار رفته اند.

هاشمی تصریح کرد: کیتوزان، کوپلیمری از گلوکز آمین وN-استیل-D-گلوکز آمین است که به وسیله N– دی استیلاسیون کیتین استخراج شده از سخت پوستان، حشرات و قارچها تولید می شـود و دارای خواص ضدمیکروبی و سلامتی بخش از جمله کاهش کلسترول و چربی و خاصیت ضدسرطانی است.

وی خاطرنشان کرد: کیتــوزان بــه دلیــل دارا بــودن خــواص نیمــه تراوایــی در بسته بندی مواد غذایی که در آنها به اصلاح اتمسفر درونـی مورد نیاز است، به کار مـی رود. فـیلم هـای کیتـوزان، نفوذپـذیری نسبی به بخار آب دارند و مانع خوبی برای گـاز اکسـیژن بـه شــمار مــی آینــد. کیتــوزان در واقــع نــوعی مــاده ضــدمیکروبی طبیعــی اســت کــه مــی توانــد میــزان مصــرف نگهدارنــده هــای ســنتزی را کــاهش دهــد و به افــزایش زمــان انبارمانی و ایمنی محصولات غذایی منجر شود.

هاشمی در پاسخ به این سوال که استفاده از ذرات نانو چه تاثیری در پوشش دهی بهتر میوه دارد، گفت: کاهش انـدازه ذرات سـبب افزایش کارایی مواد تشکیل دهنده پوشش می شود. از سوی دیگر پوشش دهی میوه باعث کوچـک تـر شـدن قطـر منافـذ تنفســی ســطح میــوه و کــاهش نفوذپــذیری آن نســبت بــه اکسیژن و آب می شود در نتیجه، فعالیت آنزیمی میوه کمتر خواهد بـود و فاسـد شـدن میـوه بـه تعویـق خواهـد افتـاد. مطالعات زیادی در زمینه پوششهای نانوامولسیونی انجـام شـده است که نشان می دهـد کـاهش انـدازه ذرات و تهیه امولسیون می تواند سبب بهبود کیفیت پوشش در مقایسـه بـا سایر روش ها شود.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: کارایی بالای پوشش های نانوامولسیونی ساخته شده در افزایش انبارمانی و کاهش ضایعات میوه ها و محصولات جالیزی از قبیل خیار با موفقیت آزمایش شده و دانش فنی آن آماده واگذاری است.

فهرستی از مقالات دکتر هاشمی و همکاران در زمینه کیتوزان:

 Eshghi S., Hashemi M., Mohammadi A., Badii F., Mohammadhoseini Z., Ahmadi Z. (2014). Effect of nanochitosan based coating with and without copper loaded on physicochemical and bioactive components of fresh strawberry fruit (Fragaria x ananassa Duchesne) during storage. Food & Bioprocess Technology, 7 (8), 2397-2409. Ali Mohammadi, M. Hashemi, S.M. Hosseini. (2015). Nanoencapsulation of Zataria multiflora essential oil preparation and characterization with enhanced antifungal activity for controlling Botrytis cinerea, the causal agent of gray mould disease with enhanced antifungal activity for controlling Botrytis cinerea, the causal agent of gray mould disease. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 28, 73-80. Ali Mohammadi, M. Hashemi, S.M. Hosseini. (2015). The control of Botrytis fruit rot in strawberry using combined treatments of Chitosan with Zataria multiflora or Cinnamomum zeylanicum essential oil. Journal of Food Science and Technology, 52(11): 7441-7448. Ali Mohammadi, Maryam Hashemi, Seyed Masoud Hosseini. (2015). Comparison of antifungal activities of various essential oils on the Phytophthora drechsleri, the causal agent of fruit decay. Iranian Journal of Microbiology, 7 (1), 31-37.

Ali Mohammadi, Maryam Hashemi, Seyed Masoud Hosseini. Chitosan nanoparticles loaded with Cinnamomum zeylanicum essential oil enhance the shelf life of cucumber during cold storage. Postharvest Biology and Technology, 2015, 110: 203-213. Ali Mohammadi, Maryam Hashemi, Seyed Masoud Hosseini. Integration between chitosan and Zataria multiflora or Cinnamomum zeylanicum essential oil for controlling Phytophthora drechsleri, the causal agent of cucumber fruit rot. LWT- Food Science and Technology, 2015, 65: 349-356.

Ali Mohammadi, Maryam Hashemi, Seyed Masoud Hosseini. Postharvest treatment of nanochitosan-based coating loaded with Zataria multiflora essential oil improves antioxidant activity and extends shelf-life of cucumber. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2016, 33: 580-588. Mohammadi A, Hashemi M, Hosseini SM. Effect of chitosan molecular weight as micro and nanoparticles on antibacterial activity against some soft rot pathogenic bacteria. LWT-Food Science and Technology. 2016, 71:347-55.

 منبع : روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

 

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید