کد خبر: ۱۹۳۷۹
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۰
تعداد بازدید:8048
صفحه نخست » جامعه

نقش زنان در تاريخ اسلام به همراه صبرو شکيبايي مورد تحسين قرار گرفته است

درحدود 14 قرن پيش ازسرزمين حجاز حضرت محمد (ص ) براي آوردن دين اسلام به پيامبري برانگيخته شد تابادستورالعمل هاي جامع وکامل که درقران به پيامبر رحمت نازل شد ارزش ومقام زن را به همگان يادآور شود

به گزارش شهروندالبرز ، درقرآن کريم اززنده به گورشدن دختران معصوم سخن به ميان آمد تا احقاق حقوق نفقه ، مهريه ، ديه حجاب وعفاف وحق همسري تا بارعايت حقوق زنان ، جامعه سالم به ارمغان بيايد .زن حريم است وحرمت دارد.

جامعه بايد آموزشهاي لازم براي حفظ ارزشها وحرمتها را به دختران وزنان جوان و اجتماع يادآوي کند.

درعصر معاصرتنهايي بسياري اززنان باهردليلي باشد درزماني که بدون هيچ کسب وکار  وشغل مناسبي به حال خود رها مي شوند وزمين مي خورند نشان از بي مهري هايي است که جامعه براوتحميل کرده ،هرگز زنان سرزمينم راناتوان نمي بينم .

آنان درعرصه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي .سياسي. فرهنگي به خوبي درخشيده اند اما تا زماني که مورد حمايت قرارگرفته اند .تنهايي بامصداق واقعيش تباهي به ارمغان مي آورد.

مبحث علاقه زنان به کار وفعاليت هاي اجتماعي ازبه دوش کشيدن باريک زندگي متفاوت است وبايد با نگاهي متفاوت به آن نگريست .

علاقه زنان به کار وفعاليت هاي اجتماعي پديده قرن جديد است که درکنارحمايت همسر يا خانواده سبب رشد وشکوفايي روحي وفکري دراو مي شود اما آنها براي زندگي بهتر گوشه اي ازاين ستون زندگي رانگه مي دارند ولي زنان تنها بايد چهار ستون زندگي را بردوشهاي نهيف خود تحمل کنند وبي هيچ شکي بدون حمايت جامعه امکان پذير نمي باشد.بحث حجاب وعفاف درقالب مبحث ديني به تنهايي براي اهميت به جنس زن کافي نيست .

اوبايد درتمامي عرصه هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي مورد حمايت قراربگيرد ..مادري که زمين زير پاهايش مي لرزد نبايد زمين بخورد ودربحرانهاي زندگي رنج مضاعفي براوتحميل شود.

درقدرشناسي واهميت به مقام زن تنها نمي شود با تعيين روزي به نام زن پي به مقام رفيع اوبرد .

بايد مقام اورا با تعيين برنامه هاي اساسي درطي دوران زندگيش به او ياد آورشد .بايد با برنامه هايي  به او امنيت رواني داد که تو مي تواني با ساعات کمتري نسبت به مردان کارکني .تو مي تواني درمحيط سالم به دور ازچشمان طماع امرار معاش کني ، تو اگر بيمارشوي تمام هزينه هايت تقبل خواهد شد تو نبايدازدرون بشکني .نشکستن تو نشکستن جامعه است .

نشکستن نسلي است که بايد دردامن تو پرورش يابد.نشکستن کودکان ونوجواناني است که بهتر رشد مي کنند وکمتر آسيب مي بينند .اين مفهوم قداست زن است که درمباحث ديني به آن تاکيد شده است. تنها با يادآوري مسئله حجاب نمي شود ارزش وتقدس اوراحفظ کرد .

حفظ حجاب باطن هم براي زنان ضروريست وبراي حفظ اين حجاب باطني بايد شرايط جامعه طوري فراهم شود که اورابه سمت بي نيازي وتمتع مالي سوق دهد .

به تصوير کشيدن سختي کارزنان ورنج هاي مضاعف آنان دربرنامه هاي تلويزيوني چه دردي را اززنان دوا ميکند درجايي که هيچ راه حلي براي اينکه اين آسيب ها به حداقل برسد ارائه نمي شود .ساخت برنامه هاي پرهياهو يا گفتگو پيرامون اين مسائل درمحافل گوناگون درجايي که راهکار مناسبي براي مقابله با فقر درزنان نمي شود چه سودي درپي دارد .به تصوير کشيدن فقر زنان وزحمتهاي مضاعف درآنان فقط زماني ارزشمند است که ريشه کن شدن آن رادرپي داشته باشد نه تحسين وتشويق عموم مردم را.اهميت به حقوق زنان بي بضاعت مالي، خانواده امن با فرزندان سالم را به دنبال مي آورد .گرچه بسياري ازفسادها نشات گرفته از توان اقتصادي ومالي بي حد وحصري است که بازيچه شدن فرد درزندگي را به ارمغان مي آورد اما بحث ريشه يابي علل وعوامل بزهکاري درزنان وفرزندان نبايد ازتيررس نگاههاي دولتمردان به دور باشد .

زناني باهمسران معتاد ، بيکار، زنداني، ازجمله زنان تنهايي هستند که بايد مورد توجه وحمايت قراربگيرند گاهي حضور اين همسران از نبودشان سهمگين تر است چراکه حتي اجازه کا رکردن دربيرون ازخانه را ازهمسرانشان دريغ  مي کنند وبالاجبار اين زنان فشارهاي روحي ورواني مضاعف راتحمل مي کنند .اين زنان نيز مفهوم ومصداق زنان تنها هستند که جايگاه زن درمقام همسر يا مادر برايشان ادا نشده است .هم چنين زناني ازاين گروه که بعد ازطلاق يا فوت همسردرزمره زنان بي سرپرست قرار مي گيرند گاهي بدون حداقل حقوق بازمانده ازسوي همسران با فقرمالي زندگي مي کنند .

زناني که در دهه چهل يا پنجاه زندگي خود هستند وفرصتي براي ازنوساختن ندارند وظيقه ودلسوزي دولتمردان را مي طلبند که باتاکيد پيامبر عظيم الشان در حفظ حقوق زن جامعه خط پررنگ تري زير اين زنان بکشد .

درزمانهايي شاهد بيماريهاي هولناک دراين زنان مي شويم که به دليل فقر مالي به سادگي ازکنار دردشان گذشته و عواقب جبران ناپذيري را به ارمغان مي آورند که جامعه را نيز با خود همراه مي کند .

زناني که ازتمتع مالي پدران وهمسران برخوردارنيستند وزماني براي ازنو ساختن زندگي ندارند وبه لحاظ سني ويا تحصيلي شرايط کار واستخدام ندارند چگونه امرارمعاش کنند تا سهمشان اززندگي فقط احقاق حقوقشان باشد نه بيشتر .

اشتغال زايي براي اين زنان امري لازم وضروريست حمايتهايي ازسوي موسسات خيريه تنها بخش ناچيزي ازهزينه هاي آنان را تامين مي کند.

اهميت به اين خانواده ها و فرزندانشان درحفظ و تحکيم امنيت رواني افراد ودرنهايت جامعه بحثي درخورتامل است .

مشکلات فقر مالي درخانواده ها گرچه هميشه فحشاء به دنبال خود ندارد و تعهد  اخلاقي بسياري اززنان آنان را ازراه راست بازنمي دارد اما ساده نگريست که فشارهاي رواني ،جسمي ، بر اين خانوادهها را ناديده گرفت پناه بردن به آغوشهاي بي دروپيکر ازدردهايي است که گريبان  بعضي  از زنان را مي گيرد گرچه هميشه اينگونه نيست وگاهي ثروت وتمتع مالي افراد رابه سوي زياده خواهي وفساد سوق مي دهد اما با اين توصيف بازهم بايد ريشه يابي فقر وبيکاري وتنهايي در زنان را جدي گرفت تنهايي بامصداق واقعيش حضور يک مرد يا يک همراه نيست بلکه رها شدن يک زن بدون پشتوانه مالي درجامعه است.

درروايتي حضرت رسول اکرم مي فرمايد : کاري که درتوان زن نيست به او مسپار زيرا او چون گلي است نه قهرمان و کارفرما.به تصوير کشيدن سختي کارزنان وساخت برنامه هاي پرهياهو يا گفتگو پيرامون اين مسائل درمحافل گوناگون درجايي که راهکار مناسبي براي مقابله با فقر درزنان نمي شود چه سودي درپي دارد .

به تصوير کشيدن فقر زنان وزحمتهاي مضاعف درآنان فقط زماني ارزشمند است که ريشه کن شدن آن رادرپي داشته باشد نه تحسين وتشويق عموم مردم را . نقش زنان درتاريخ اسلام درجنگ ها به همراه صبر وشکيبايي همواره مورد تحسين قرار گرفته وبه تبعيت ازآن در8سال دفاع مقدس شاهد حضور پررنگ زنان بوده ايم که درنقش همسران شهدا،جانبازان ، مفقودين و.. نقش آفريني کرده اند وحماسه هايي بزرگ آفريدند که بر کسي پوشيده نيست .

هم چنين زنان درعرصه هاي علمي وفرهنگي و ..به خوبي درخشيده اند ودرجامعه به خوبي نقش آفريني کرده ودر المپيک ها مدال آفرين شدند و افتخار ملي کسب کرده اند .

درنقش پررنگ زنان درجامعه جاي هيچ بحث وتاملي نيست ودر توانمندي آنان درفراگرفتن علم وتخصص جاي شک وشبهه نمي ماند اما ايهاالحال تمامي اين رشادت ها ، فعاليت ها، .... بدون حمايت جامعه ميسر نبوده وهرگام مثبتي که زنان به سمت جلو برداشته اند درقبال فرهنگ سازي درجهت اهميت به زنان بوده است اما بحث اقشار ضعيف تر به لحاظ فرهنگي يا اقتصادي بايد مد نظر جامعه باشد تا اين قشر رابه سوي پيشرفت يا حد اقل بي نيازي سوق دهد چراکه درک هرچه بيشتر اين دسته اززنان علاوه برتامين خوشبختي شخصي در آنان امنيت خاطر جامعه را نيز تامين مي کند .

به اميد فرداهاي روشن براي زنان سرزمينم .

پروين تقي خاني

 

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید