کد خبر: ۱۷۵۶۴
سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۷
تعداد بازدید:7261
صفحه نخست » استان البرز

اصلاح طلبان و چالش ها پيش رو در مديريت شهري ؛

هشدار جدي است ، پنبه ها را از گوشمان در بياوريم

آيا شوراي پنجم از جاي ظاهرا کلفتش پاره مي شود؟!

به گزارش شهروندالبرز ، بي شک با يک نگاه گذرا به ليست اسامي اعضاء شوراي پنجم شهر کرج يک نام بيشتر از بقيه نامها به چشم مي آيد، خليلي اردکاني خواهرزاده محمد خاتمي رهبر کاريزماتيک اصلاح طلبان و نماينده پيشين کرج در مجلس ششم اصلاحات که البته هر چه در دنياي سياست و مديريت نصيب وي شده است را، همه و همه از همين رابطه خانوادگي داشته و دارد و به خاطر همين نسبت فاميلي او با رييس جمهور دولت اصلاحات است که در حلقه سيزده تايي شوراي پنجم پررنگ ترين و مورد توجه ترين حلقه از زنجيره سيزده تايي بنظر مي رسد ( البته در نام) که در عين حال هم مي خواهد رييس اين شورا باشد، هم ترکيب هيئت رييسه را چيدمان کند و هم شهردارش را به کرسي بنشاند، فارغ از اينکه اين تماميت خواهي چه عواقبي مي تواند در پي داشته باشد.

اگر بخواهيم به سياه و سفيد نقش خليلي در آينده شورا و شهرداري و در نتيجه آينده کلانشهر کرج بنگريم بايد اذعان داشته باشيم که بي تعارف هر چه خواهرزاده خاتمي به پشتوانه دايي خود و بي شک و ترديد جريان اعتدالي نيروهاي رسمي و غيررسمي دولت روحاني در استان؛ براي موفقيت ليست اميد حضورش موثر بوده است ( که البته نقدهايي هم بر نوع شکل گيري اين ليست وارد است) از اينجاي داستان به بعد اگر خودش و همکارانش در پارلمان محلي در اتخاذ تصميماتشان درايت را جايگزين احساس و هيجان نکنند قطعا در شهري چون کرج با ترکيب سياسي، مذهبي و قدرتهاي محفلي ناموزون که کفه ترازوي قدرت را کاملا يک طرفه به سمت مخالفان واژه اصلاحات سنگين کرده، با چالشهايي روبرو خواهند بود که شايد آنها را از اولين پيج اين دوره چهارساله هم به سلامت نگذارند.!

خليلي اگر چه از ديگر نامها به علت مولفه هايي که پيشتر گفته شد مطرح تر به نظر مي آيد اما واقعيت اين است که وي نه تنها درايت و تدبير مديريت را در سطح پيچيده و گسترده اي چون ليدري کلانشهر کرج ندارد بلکه از شجاعت برخورد با چالشهاي جدي و احتمالي متعاقب تصميماتش نيز کم بهره است، اين شرايط براي شوراي پنجم آنجا نگران کننده تر مي شود که مي بينيم رفتارهاي تماميت خواهانه خليلي؛ قبل، حين و در حال حاضر بعد ازانتخابات شورا و در روند تصميم سازيها در خصوص پستهاي شورا و راس شهرداري شکاف قابل تامل، معني دار و نگران کننده اي را در درون شورا ايجاد کرده و اين شکاف در ميان چهره هاي مطرح و وزين نزديک به دولت و بدنه دولت و منتخبين پارلمان محلي نيز ديده مي شود.

قطعا نمي توان از نقش نزديکان و مسئولين سياسي و ارشد دولت در استان و شهرستان کرج در تاييد صلاحيت و صيانت از آراء ليست راه يافته به شوراي پنجم به سادگي گذشت، نقشي که بعد از انتخابات و در طي مسير اين شورا بسيار بيشتر و کاربردي تر مي تواند موجبات تقويت قدرت تصميم سازي و تاثيرگذاري آنرا ايجاد کند!؛ و در برابر برنامه هاي تخريبي تفکر مقابل و مخالف برايشان مصونيت ايجاد نمايد که متاسفانه چشم انداز اين همکاري و پيوستگي به سمت کدورت مي رود و با مداخله برخي عناصر تازه به کرج رسيده که دايه مهربان تر از مادر شده اند و در کسوت اصلاحات رفتاري کاملا غيراخلاقي رسانه اي و متضاد مرام اين واژه را در تخريب برخي شخصيت هاي موجود در معادله آينده شورا و شهرداري کرج پيشه کرده اند؛ شايد به بحراني رسانه اي ميان (دو طرف شکاف ايجاد شده در ميان اصلاح طلبان) بدل شود که ديگر نتوان دامنه تبعات آنرا کنترل و حتي پيش بيني کرد.

خليلي اردکاني متعلق به همان جرياني است که يک بار با تندرويها در قالب حزب مشارکت آنهم بدون شناخت و درک شرايط ،قابليتها و قدرت سياسي جريان اصلاحات از يک سو و قياس آن با توان و ظرفيت هاي ريشه دار و قدرتمند اصولگرايي بخش هاي حکومتي به عنوان رقيب، تصميمات و رفتارهاي ناشيانه اي را از خود بروز داد و اتخاذ نمود که نتيجه اش هشت سال تاخت و تاز جريان انحرافي بوده است .

قطعا ترديدي نيست که يکي ازعمده ترين دلايل حضور احمدي نژاديسم در راس دولت بعد از خاتمي بي تدبيري و تندرويهاي کلامي و رفتاري خارج از توان اجرايي عمدتا همين بخش به اصلاح مشارکتيهاي دولت اصلاحات بوده است، بخشي که با همين تندرويهاي خود بخش موثري از اصلاح طلبان ميانه رو را حاشينه نشين و گزک مورد نياز رقيب را براي حذف چهره هاي مطرح و موثر اصلاح طلب محيا نمود در حالي که هيچ گونه قدرت اجرايي و تدبير و شجاعت مکفي براي رويارويي با عواقب تصميمات خود را نداشت (رجوع شود به تبعات نامه 127 امضاي مجلس ششم که مقدمات برنامه ريزي براي حذف اکثريت چهره هاي مطرح و موثراصلاح طلب را در پي داشت و موجب دلسردي طرفداران جناح چپ و اصلاحات از حضور در پاي صندوق هاي راي و پيدايش پيش زمينه هاي ظهور دوران احمدي نژاد در ايران و آنچه پس از آن رقم خورد و نياز به گفتن ندارد) شد.

با اين اشاره تاريخي به شرايط حال حاضر کرج در حوزه مديريت شهري آنهم پس از انتخابات  با شکوه رياست جمهوري و همزمان دوره پنجم شوراي شهر بر مي گرديم جايي که ظاهرا همان تفکر مشارکتي بعد از ممنوع شدن فعاليتش، در قالب حزب اتحاد ملت و نامهايي پوششي مي رود تا يک بار ديگر نتيجه حضور شهروندان کرج را مصادره و با پافشاري بر تصميمات تماميت خواهانه مبتني بر خواسته هاي يک فرد باز هم اين محصول (اعتماد دوباره مردم به جريان و تفکر اصلاحات و تدبير و اميد) را در مسير بادها و طوفان حوادث قرار دهد بي آنکه باز هم توان و ريشه و تدبير برخورد با عواقب تصميمات خود را داشته باشد، به اين موارد مي توان با اظهار تاسف عميق، رفتارهاي برنامه ريزي شده دور از شان برخي از حاميان و اطرافيان خليلي ،در تخريب جريان رقيب در ترکيب شوراي پنجم را نيز افزود که پيام ناميمون آن اين است که ظاهرا اين جريان نه تنها در اصلاح ايرادات پيشين خود ناکام بوده بلکه غنيمت ناصوابي را نيز از رقيب انحرافي خود به ارث برده است.

اينجانب به عنوان نگارنده اين مطلب بايد همين جا مدعي شوم در باب اثبات اصلاح طلب بودن خود و تعلق خاطري که به اين جريان و تفکر سياسي داشته و دارم و بارها نيز تاوان آنرا پس داده ام با هر فرد و شخصيتي آمادگي گفت و شنود مستدل را دارم و اين نوشته هايم براي هر مخاطبي حامل هر پيامي که باشد نمي تواند نافي دغدغه هايي باشد که بيم آن دارند مبادا باز هم تندرويها و بي تدبيري ها، اميد شهروندان را به نا اميدي بدل و در دوران رخوت و بي تفاوتي متعاقب آن شرايط تسلط تفکر انحرافي و نور معرفيتها را موجب شود؛ باز هم تاکيد مي کنم قصدي براي تخريب شخصيت آقاي محمد حسن خليلي اردکاني در اين نوشته نيست و اقرار مي کنم صاحب اين نام همچون اکثر غريب به اتفاق منتخبين شوراي پنجم فردي متدين، پاکدست و خانواده دار و خوشنام بوده است؛ اما حکايت، حکايت حوزه مديريت و تصميم سازي در فضاي سياسي شهري چو کرج است که حتي مي توان ادعا کرد پيچيده ترين مناسبات در زيرپوست اين شهر در جريان است.

شهري که افسار گسيختگي و خودسري در آن بيش از هر جاي ديگر قدرت تخريب و ارعاب داشته و دارد، که همين جريان قطعا به نام و جايگاه خواهرزاده خاتمي در شوراي پنجم و تصويري که از گذشته اش در حزب مشارکت و مجلس ششم دارد و در تقابل با نقشي که او در تصيمات مديريت شهري ايفا خواهد نمود، به ميزان بزرگي و عمقش حساسيت مضاعف و عکس العمل بزرگتري را نشان خواهد داد؛ که اين تصميمات قطعا مورد حمايت بسياري ( که نياز به گفتن و نام بردن نيست) خواهد بود که در اثنا آن تماميت شورا، شهرداري، شهر و بويژه جريان اصلاح طلبي آسيب خواهد ديد، (حقيقتي که از همين ابتداي کار از ميان اظهارنظرهاي اخير در برخي از تريبون هاي رسمي قابل شنيده شدن است)با يک نگاه به گذشته دور، نيمه دور و نزديک اين شهر مي توان ديد که جرياني در اين شهر وجود داشته، دارد و خواهد داشت که اگر چه خود و همفکرانشان هر چه بخواهند مي کنند و مي گويند و مي برند! اما، با دست آويز قراردادن کوچکترين اشتباهي ربط و بي ربط قائله شرع پسند، هفته نامه رايزن جوان و مهناز هويدا در شوراي دوم و مديرکل سياسي استانداري فعلي (لطفي) را در سطح يک بحران سياسي برپا مي کنند، شورانشينان دوره پنجم بايد بدانند اين افراد هم ابزارش را دارند، هم ميدان برايشان خالي و مهياست و هم از حساسيت هاي ايدئولوژيک خوب بهره مي گيرند و در پررنگ بودن نام خليلي و دخالت جويي آشکار تفکر حزب مشارکت در قالب اتحاد ملت در امور مديريت شهري بهانه هاي پررنگي را نيز بدست خواهند آورد!!

اعضاء شوراي پنجم بايد بدانند که اين شورا از ميان پانصد هزار تعرفه انتخاباتي تنها ده درصد آنرا به خود اختصاص داده است، ده درصد خاموشي که اگر دلسرد شود قابليت بالايي در قهر با صندوقها و خاموش شدن مجدد در فضاي سياسي را دارد، رمز  موفقيت ليست اصلاح طلبان و دولت در بهترين شرايط همبستگي و نداشتن اختلاف و شکاف ميان خود و حاميانشان بوده و در بدترين شکل هم در صورت بودن اختلاف، پوشاندن و پنهان کردن آن از ديد افکار عمومي در فضايي متاثر از عقلا نيت و درايت بوده است، پس حفظ و تقويت اين ابزار و سلاح در برابر نود درصد جامعه راي دهندگان که پشتوانه سنتي ديگر رقباي بالقوه و بالفعل آنها محسوب مي شوند مي تواند رمز تداوم موفقيت اين ليست باشد.

با يک نگاه به سرنوشت کانديداهاي مطرح، مغرور و پراکنده آذريهاي اين دوره رقابتهاي شورا که در يک حساب سرانگشتي حداقل صدهزار نفر راي دهنده ي پا به کار (دوبرابر راي دهندگان مشترک به ليست اصلاح طلبان ) را در پشت سرخود داشته اند و فقط و فقط عدم انسجام و پديده تک رايي، آنها را از موفقيت در دسترسي به کرسيهاي شورا دور کرد؛ مي توان نتيجه نفاق، غرور و تماميت خواهي را در آينده اين شورا و دوره ششم انتخابات که همچون برق و باد از راه خواهد رسيد، تجسم کرد، آينده اي که مي تواند بسيار زيانبارتراز، از دست دادن يک شورا باشد.

هر چند با کمي تدبير مي توان تاثير گفتمان اصلاحات را در مديريت شهري داشت بي آنکه پارلمان محلي شهرو شهرداري را با مارک سياسي آسيب پذير کرد.به هر حال بايد نشست و ديد آيا شوراي پنجم اسير نحسي 13 خواهد شد يا اين عدد را به برکت خدمات و دستاوردهايش در تاريخ کرج جاودانه خواهد کرد.

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید