٣ روز غیبت متوالی و ٥ روز غیبت غیر متوالی موجب ملغی شدن عضویت اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات است

حسب درج مطلبی از سوی هیأت مدیره خانه مطبوعات مبنی بر لغو عضویت دو نفر از اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات ، معاون امورفرهنگی ، رسانه ای این اداره کل با استناد به ماده ٢٤ اساسنامه که ٣ روز غیبت متوالی و ٥ روز غیبت غیر متوالی موجب ملغی شدن عضویت اعضاء هیأت مدیره می شود اعلام کرد : باتوجه به اعلام کتبی خانه مطبوعات موضوع مطروحه در حال بررسی و نتیجه متعاقباً اعلام می شود.

٣ روز غیبت متوالی و ٥ روز غیبت غیر متوالی موجب ملغی شدن عضویت اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات است

پربیننده ترین

>