آخرین پیام از آخرین پیامبر

موضوع تعیین جانشین پیامبر براساس آیات قرآن فقط باید از جانب خدا صورت گیرد و آنچنان که رسالت بر عهده هرکسی قرار داده نشده؛ جانشین پیامبر نیز باید با انتصاب مستقیم خداوند صورت می‌گرفت.

 آخرین پیام از آخرین پیامبر

پربیننده ترین

>