مرکز آمار ایران اعلام کرد

تورم ۷۳ درصدی در تولید گوسفند

 مرکز آمار ایران گزارش داد: تورم بخش تولید گروه دامداری سنتی در سال ۹۷ حدود ۵۳ درصد بود اما میزان تورم بخش تولید گروه گوسفند و بره در همین سال ۷۳.۴ درصد و تورم بخش تولید بز و بزغاله ۷۲ درصد بود.

تورم ۷۳ درصدی در تولید گوسفند

پربیننده ترین