با خود مراقبتی و امید ؛

سرطان قابل پیشگیری و درمان است

طبق اسناد سازمان بهداشت جهانی از 40% سرطانها می توان پیشگیری کرد و موارد غیر قابل پیشگیری در سایه خود مراقبتی نگاه امیدوارانه به اثر بخشی روشهای تشخیصی و درمانی و مراجعه به موقع، زود هنگام تشخیص داده شوند، درمان پذیرترند. 

سرطان قابل پیشگیری و درمان است

پربیننده ترین